Сангийн яамны тусгай
зөвшөөрөлтэй
Хамгийн том хонжворын
сантай
Хамгийн итгэлтэй, хамгийн
олон азтантай